Kas yra auditas?


Kas yra auditas?

Auditas – tai tikrinamo dalyko, dažniausiai finansinių ataskaitų, analizė bei įvertinimas, siekiant pareikšti nuomonę apie įmonės finansinę būklę, veiklos rezultatus bei pinigų srautus. Taigi, auditas paprastai reiškia finansinių ataskaitų auditą.

Ką tikrina auditas?

Audito objektas priklauso nuo audito rūšies. Tradiciškai auditas yra finansinių ataskaitų patikrinimas, tačiau gali būti naudojamas apibūdinti ir kitų rūšių tikrinimus. Pagal tikrinimo objektą, auditas gali būti:

 • Finansinis auditas – tikrinamos įmonių finansinės ataskaitos (balansas, pelno (nuostolių) ataskaita, pinigų srautų ataskaita, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita ir aiškinamasis raštas.
 • Veiklos auditas – tikrinama, ar įmonės ištekliai naudojami efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai.
 • Valstybinis auditas – jo tikslas prižiūrėti, ar teisėtai ir efektyviai valdomi ir naudojami valstybės finansai ir kitas turtas ir kaip vykdomas valstybės biudžetas.
 • Valdymo auditas – siekiama įvertinti, ar įmonė valdoma tinkamai ir atskleisti tobulinimo galimybes.
 • Informacinių sistemų auditas – vertinamos sistemų rizikos ir pateikiamos rekomendacijos esamai ir galimai rizikai valdyti.
 • Reguliuojamos veiklos auditas – tikrinamos reguliuojamos veiklos ataskaitos. Atliekamas energetikos, geriamojo vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo įmonėse, siekiant įvertinti, ar reguliavimo apskaitos sistema atitinka reikalavimus, o ataskaitose apteikiamo duomenys atitinka buhalterinės apskaitos įrašus.
 • Saugumo auditas ir pan.

Kam reikalingas auditas?

Audito tikslas – padidinti numatomų vartotojų pasitikėjimą finansinėmis ataskaitomis. Tai pasiekiama auditoriui pareiškus nuomonę, ar finansinės ataskaitos, visais reikšmingais atžvilgiais, atitinka finansinių ataskaitų rengimo tvarką. Atlikdamas auditą auditorius susidaro nuomonę apie finansines ataskaitas, kurią pareiškia pateikdamas nepriklausomo auditoriaus išvadą.

Audito privalomumas

Prievolę atlikti auditą nustato Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas. Ar įmonė privalo atlikti auditą priklauso nuo jos teisinės formos, dydžio, vykdomos veiklos ir kitų požymių.  

Paprastai finansinių ataskaitų auditas turi būti atliktas uždarosiose akcinėse bendrovėse (UAB), kuriuose paskutinę finansinių metų dieną (t.y. balanso dieną), yra viršijami ne mažiau kaip du rodikliai:

 • Balanso turto vertė yra didesnė nei 1,8 mln. EUR.
 • Pardavimo pajamos per metus didesnės nei 3,5 mln. EUR. Pajamos skaičiuojamos atėmus suteiktas nuolaidas.
 • Per finansinius metus įmonėje vidutiniškai dirbo daugiau kaip 50 darbuotojų. Darbuotojų skaičius skaičiuojamas pagal Lietuvos Respublikos finansų ministro patvirtintas Vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus pagal sąrašą apskaičiavimo taisykles.

Kooperatinėms bendrovėms, ūkinėms bendrijoms (kurių visi tikrieji nariai yra bendrovės) taikomi tokie patys rodiklių reikalavimai.

Nepriklausomai nuo įmonės dydžio, auditą taip pat privalo atlikti:

 • valstybės ir savivaldybės įmonės bei uždarosios akcinės bendrovės, kuriuose akcininkė yra valstybė ar savivaldybė;
 • viešojo intereso įmonės;
 • akcinės bendrovės;
 • uždarosios akcinės bendrovės, kurių prekių (paslaugų) kainas reguliuoja įstatymai.

Neretais atvejais, įmonės ar jų akcininkai nusprendžia atlikti auditą net jeigu jis ir nebūna privalomas. Pavyzdžiui, akcininkai, aktyviai nedalyvaujantys įmonės valdyme, nori gauti užtikrinimą, kad vadovų pateikiamos ataskaitos pateikia tikrą ir teisingą vaizdą apie įmonės finansinę būklę, veiklos rezultatus bei pinigų srautus. Auditas taip pat dažnai atliekamas įsigyjant įmonė (angl. financial due dilligence), ar parduodant įmonės akcijas, tam gal akcininkai įgytų geresnį supratimą apie akcijų vertę.  

Audito įstatymas

Audito atlikimą reglamentuoja Audito įstatymas bei profesiniai standartai, kiti reglamentai bei praktiniai nurodymai. Lietuvoje taikomi Tarptautinės buhalterių federacijos (IFAC) priimti tarptautiniai audito standartai. Auditorių veiklą taip pat reglamentuoja Etikos kodeksas bei Tarptautinis kokybės kontrolės standartas (TKKS).

Audito įmonės

Finansinių ataskaitų auditą gali atlikti tik audito įmonės. Audito įmonė – įmonė, kuriai yra išduotas audito įmonės pažymėjimas ir įmonė yra įtraukta į audito įmonių sąrašą. Tik audito įmonės gali teikti užtikrinimo (audito) bei susijusias paslaugas.

Audito įmonių veikla yra ne tik griežtai reglamentuota, bet ir prižiūrima. Viešojo intereso įmonių auditorių ir audito įmonių atlikto finansinių ataskaitų audito kokybės užtikrinimą atlieka Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos. Tarnybos darbuotojai atlieka auditorių ir audito įmonių atlikto finansinių ataskaitų audito vertinimą siekiant užtikrinti auditų kokybę. Jie tikrina, ar audito įmonės vidaus kontrolės sistema yra veiksminga, vertinama jos struktūra, ar laikomasi politikos, procedūrų, audito įstatymo, peržiūrima audito atlikimo metodologija. Audito įmonių, kurios neatlieka viešo intereso įmonių audito, kokybės užtikrinimą atlieka Lietuvos auditorių rūmai.

UAB “Tezaurus auditas” teikiamos audito paslaugos.