Kada privalomas auditas?


Auditas privalomas, jeigu jį atlikti reikalauja Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas. Įstatymas nustatyta prievolė atlikti auditą priklauso nuo:

 • įmonės teisinės formos;
 • įmonės dydžio;
 • vykdomos veiklos.

Įmonės teisinės formos įtaka privalomam auditui

Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas nustato, kokios teisinės formos įmonėms auditas yra privalomas. Finansinių ataskaitų auditas turi būti atliktas šiose įmonės:

 • valstybės įmonėse;
 • savivaldybės įmonėse;
 • viešojo intereso įmonėse;
 • akcinėse bendrovėse;
 • uždarosiose akcinėse bendrovėse (žr. žemiau įmonės dydžio kriterijus);
 • uždarosiose akcinėse bendrovėse, kuriose akcininkė yra valstybė arba savivaldybė;
 • uždarosiose akcinėse bendrovėse, kurių prekių (paslaugų) kainos reguliuojamos įstatymų nustatyta tvarka;
 • kooperatinėse bendrovėse (kooperatyvuose) (žr. žemiau įmonės dydžio kriterijus);
 • ūkinėse bendrijose, kuriose visi tikrieji nariai yra akcinės bendrovės ar uždarosios akcinės bendrovės (žr. žemiau įmonės dydžio kriterijus);

Įmonės dydžio kriterijai, nustatantys privalomą auditą

Įmonės dydžio kriterijus taikomas tik uždarosioms akcinėms bendrovėms, kooperatyvams (kooperatinėms bendrovėms) ir ūkinėms bendrijoms. Šios teisės formos juriniams asmenims auditas privalomas, kuomet ne mažiau kaip du rodikliai paskutinę finansinių metų dieną viršija šiuos dydžius:

 • balanse nurodyto turto vertė – 1 800 000 EUR;
 • pardavimo grynosios pajamos per ataskaitinius finansinius metus – 3 500 000 EUR
 • vidutinis metinis darbuotojų skaičius pagal sąrašą per ataskaitinius finansinius metus – 50 darbuotojų.

Privalomas auditas, priklausomai nuo įmonės veiklos rūšies

Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas numato, kad auditas privalomai turi būti atliktas viešojo intereso įmonėse. Viešojo intereso įmonė yra tokia, kuri svarbi visuomenei dėl savo veiklos masto ar pobūdžio, klientų skaičiaus. Kas yra viešojo intereso įmonė, nurodo Finansinių ataskaitų audito įstatymas:

 • įmonė, kurios vertybiniais popieriais prekiaujama reguliuojamoje rinkoje;
 • bankas ir Centrinė kredito unija;
 • finansų maklerio įmonė;
 • kolektyvinio investavimo subjektas;
 • pensijų fondas;
 • profesinių pensijų fondas;
 • valdymo įmonė, kuri valdo pensijų fondą, profesinių pensijų fondą ar kolektyvinio investavimo subjektą;
 • draudimo įmonė ir perdraudimo įmonė;
 • valstybės įmonė ir savivaldybės įmonė, atitinkanti nustatytus kriterijus;

Auditas taip pat privalomas įmonėms, kurių teikiamų paslaugų kainos yra valstybės reguliuojamos, atitinkančios įmonės dydžio kriterijus (žr. Įmonės dydžio kriterijai, nustatantys privalomą auditą) ir kurių pajamos iš reguliuojamos veiklos, sudaro daugiau kaip pusę visų įmonės pajamų. Reguliuojama veiklos pajamos yra pajamos iš šių veiklų:

 • geriamojo vandens tiekimo;
 • nuotekų tvarkymo;
 • paviršinių nuotekų tvarkymo;
 • energetikos įmonių veikla.

Jeigu Jūsų įmonei atsiranda prievolė atlikti finansinių ataskaitų auditą, UAB “Tezaurus auditas” gali pasiūlyti audito paslaugas. Taip pat teikiame reguliuojamos veiklos audito paslaugas.

Privalomas auditas